Kongresové poplatky

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:
Len elektronickou formou na stránke www.dia2019.sk

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

50,00 € pre členov SDS a ČDS do 30.4.2019

60,00 € pre členov SDS a ČDS po 30.4.2019

80,00 € pre nečlenov

 

SPÔSOB PLATBY:

Bankovým prevodom na účet:

Bankové spojenie / Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Adresa banky / Bank adress: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia

SWIFT kód / SWIFT code: UNCRSKBX

IBAN / IBAN code: SK52 1111 0000 0066 2443 5018

VS: 20190530

 

S dokladom o úhrade sa preukážte pri registrácii.

Do správy pre prijímateľa uveďte za koho je platba realizovaná.

Účastnícky poplatok možno zaplatiť aj v hotovosti pri registrácii.

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do kongresových a výstavných priestorov, kongresové materiály.

Potvrdenia o účasti na kongrese budú vydávané po slávnostnom ukončení v posledný deň kongresu.